Portfolio

Bow series

series 100

Series 100

Cello bow frog

series 100

Series 100

Cello bow head

series 101

Series 101

Cello bow frog

series 101

Series 101

Cello bow head

series 104

Series 104

Cello bow frog

series 104

Series 104

Cello bow head

series 105

Series 105

Cello bow frog, ivory

series 105

Series 105

Cello bow head, ivory

series 105

Series 105

Cello bow frog, horn

series 105

Series 105

Cello bow head, horn

series 200

Series 200

Cello bow frog

series 105

Series 200

Cello bow head

series 100

Series 100

Viola bow frog

series 100

Series 100

Viola bow head

series 101

Series 101

Viola bow frog

series 101

Series 101

Viola bow head

series 102

Series 102

Viola bow frog

series 102

Series 102

Viola bow head

series 104

Series 104

Viola bow frog

series 104

Series 104

Viola bow head

series 105

Series 105

Viola bow frog, horn

series 105

Series 105

Viola bow head, horn

series 100

Series 100

Violin bow frog

series 100

Series 100

Violin bow head

series 101

Series 101

Violin bow frog

series 101

Series 101

Violin bow head

series 102

Series 102

Violin bow frog

series 102

Series 102

Violin bow head

series 103

Series 103

Violin bow frog

series 103

Series 103

Violin bow head

series 104

Series 104

Violin bow frog

series 104

Series 104

Violin bow head

series 105

Series 105

Violin bow frog, ivory

series 105

Series 105

Violin bow head, ivory

series 105

Series 105

Violin bow frog, horn

series 105

Series 105

Violin bow head, horn

series 105

Series 105

Violin bow frog, horn, engraved

series 105

Series 105

Violin bow head, horn, engraved

series 105

Series 105

Violin bow frog, “Schildpatt”

series 105

Series 105

Violin bow head, “Schildpatt”

series 200

Series 200

Violin bow frog, gold

series 200

Series 200

Violin bow head, gold

series 200

Series 200

Violin bow frog, gold

series 200

Series 200

Violin bow head, gold

series 200

Series 200

Violin bow frog, horn, gold

series 200

Series 200

Violin bow head, horn, gold

series 200

Series 200

Violin bow frog, “Schildpatt”, gold

series 200

Series 200

Violin bow head, “Schildpatt”, gold

series 1165

Series 1165

Bass bow head, german, silver

series 1165

Series 1165

Bass bow frog, german, silver

Serie 1165

Series 1165

Bass bow head, german, star and ring, Silber

Serie 1165

Series 1165

Bass bow frog, german, star and ring, Silber

series 2004

Series 2004

Bass bow head, french

series 2004

Series 2004

Bass bow frog, french

series 2005

Series 2005

Bass bow head, german

series 2005

Series 2005

Bass bow frog, german